کمیته صنایع

رئیس کمیته: جناب آقای مهندس علیرضا رستگاری

نائب رئیس کمیته: جناب آقای مهندس نورمحمد رئیسی

وظایف:

  • معرفی انجمن به صنایع
  • برگزاری جلسات ادواری آموزش صنایع
  • توسعه مناسبات با صنایع
  • برگزاری بازدید اعضا از صنایع

در حال بارگذاری