کمیته نمایشگاه های تخصصی

رئیس کمیته: جناب آقای مهندس بهروز خلیلی

نائب رئیس کمیته: جناب آقای مهندس پژمان حطمی

وظایف:

  • برگزاری نمایشگاه های تخصصی
  • هماهنگی های شرکت در نمایشگاه های تخصصی
  • حمایت معنوی از نمایشگاه های تخصصی

در حال بارگذاری