کمیته کنفرانس های تخصصی و امور بین الملل

رئیس کمیته: جناب آقای دکتر علی اکبر صفوی

نائب رئیس کمیته: جناب آقای دکتر حسین احمدی نوبری

وظایف:

  • برگزاری کنفرانس های تخصصی
  • هماهنگی های شرکت در کنفرانس های تخصصی
  • امور بین الملل

در حال بارگذاری